Chuyển tới nội dung

PHỤ ĐẠO
HỌC THUẬT

Spark Prep nỗ lực để tất cả những trải nghiệm giáo dục trở thành cơ hội cho học sinh phát triển trí thức.

Giáo viên của chúng tôi có tổng cộng hơn 50 năm kinh nghiệm dạy học cả cấp độ lớp luyện thi và 1-1. Học sinh được ghép cặp với những giáo viên phù hợp nhất với phong cách học và nhu cầu của các em, và có thể học trực tuyến 1-1 hoặc trực tiếp. Phụ đạo trước hết là để củng cố kiến thức cho học sinh, và từ đó mở rộng, đào sâu những kết nối giữa môn học đó và các môn học khác, và từ đó học sinh đạt được kết quả như mong đợi, hoặc hơn.

PHỤ ĐẠO HỌC THUẬT

Spark Prep nỗ lực để tất cả những trải nghiệm giáo dục trở thành cơ hội cho học sinh phát triển trí thức.

Giáo viên của chúng tôi có tổng cộng hơn 50 năm kinh nghiệm dạy học cả cấp độ lớp luyện thi và 1-1. Học sinh được ghép cặp với những giáo viên phù hợp nhất với phong cách học và nhu cầu của các em, và có thể học trực tuyến 1-1 hoặc trực tiếp. Phụ đạo trước hết là để củng cố kiến thức cho học sinh, và từ đó mở rộng, đào sâu những kết nối giữa môn học đó và các môn học khác, và từ đó học sinh đạt được kết quả như mong đợi, hoặc hơn.

Toán

Mọi cấp độ đến đại số

Tiếng Anh

Viết luận, văn phong, nghị luận, và hùng biện

Lịch Sử

Mỹ và Thế giới

Hoá Học

AP

Sinh Học

AP

Vật Lý

AP

Ngoại Ngữ

Tiếng La-tinh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha

Và nhiều môn học nữa…

BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ỨNG TUYỂN NGAY!


BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ỨNG TUYỂN NGAY!


Call Spark Prep